Maisema - Landscape

Saturday, April 12, 2008

Päivitysmainostaulu - An updating billboard

Blogitrilogia on lopetettu (Päivitys; myös tämän blogin päivittäminen on lopetettu. Joulukuusta 2006 eteen päin ko. teeman mukaiset kuvat löytyvät vain Flickr -sivuiltani) - The blog trilogy has been ended (Update; the updating of this blog has been ended as well. From December 2006 onwards the photos according to the theme in question are found only on my Flickr pages).

Friday, July 06, 2007

Tervetuloa! - Wellcome!

Tervetuloa valokuvablogiini seuraamaan yhden tietyn maiseman muodonmuutoksia ja keskelle vaihtuvia vuoden- ja vuorokauden aikoja! Maisema on Espoon Tapiolassa ja kuvaussuunta on kohti kaakkoa. Elokuun 2006 loppuun asti päivitysmetodini oli toinen, mutta syyskuusta 2006 lähtien pätee uusi metodi. Siitä esittelyä alla:

Tämä blogi on osa kolmen blogin (muut ovat linkeissä ensimmäisenä) trilogiaa, jossa tuon esille luonnon ja ympäristön esteteettisiä arvoja ja bioklimaattisia prosesseja. Tavoitteeni on saada blogieni lukijat ja katselijat huomaamaan tavallistenkin luonnonilmiöiden esteettisiä piirteitä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Blogeihini tulee tarttumaan myös ilmastonmuutokseen liittyviä poikkeuksellisia olosuhteita, joiden esilletuonti on tärkeää.

Luovan sielun ja maisema-arkkitehdin näkökulma tarkoittaa näiden seikkojen visualisoimista taiteellisesti, mutta samalla taltioiden tieteellisen tarkasti ja kattavasti sen, miltä kukin tilanne näytti ko. hetkellä; yhtäältä vaatimatonkin voi olla erittäin kaunista ja toisaalta poikkeuksellinen / näyttävä ilmiö voi olla paljon enemmän kuin mitä "pinta" antaa ymmärtää.

Pyrin asioiden kansanomaiseen esilletuontiin, mutta osa informaation kunnollisesta ymmärtämisestä vaatii ensin perehtymistä meteorologian ym. luonnonilmiöiden perusasioihin. Joka tapauksessa blogini tarjoavat jokaiselle jotain; niin taiteilija, tiedemies kuin ns. tavallinen kaduntallaaja on nyt kutsuttu mukaan näkemään ja kokemaan eräänlaisten ympäristöjen luontoa eri tarpeiden mukaan hauskan visuaalisesta syvällisen analyyttiseen. Oma asenteeni; vieraalla planeetalla tutkimusta ja luovaa työtä tekevä lapsenmielinen hullu professori ;)

Kukin kuva on laitettu kronologisesti paikalleen siten, että kunkin merkinnän aika vastaa kellontarkasti kuvanottohetkeä. Kuvien ottamisessa olen noudattanut kahta tapaa vaihtelevasti; suunnitelmallisessa tavassa olen ennakoinut eri seikkojen avulla tulevan ilmiön olemusta kuvausta varten ja intuitiivisessa tavassa olen vapaasti ja avoimesti kuvannut sen, mikä on tullut vastaani sattumalta. Suunnitelmallisuutta tukevat yleensä sääennusteet (sekä omat päätelmät että kaikki muut viralliset ennusteet), tilanteiden tietäminen tiettyinä vuodenaikojen / vuorokaudenaikojen hetkinä luonnonkierrossa ja päätökset kuvata jonkin teeman mukaan. Intuitiivinen tapa saa voimaa siitä, jos oivaltaa eri olosuhteiden eroja. Eli on tuntumaa suunnata havainnointia, vaikkei heti tietäisikään mitä kuvattavaa löytyisi.

Seuraavaksi kerron tämän blogin uuden päivitysmetodin sisällöstä:

Lämpötila: Kertoo ko. päivän alimman ja ylimmän lämpötilan Helsingin Puistolan sääasemalta.

Sademäärä: Kertoo ko. päivän sademäärän Helsingin Puistolan sääasemalta. Asema ei kerro kaikkea koko seudun sateista etenkin kesäaikana, jolloin sateissa on suurta paikallista vaihtelua. Tarpeen mukaan sateista kerrotaan lisää.

Tehoisa lämpösumma: Laskemani arvo Helsingin Puistolan sääaseman tietojen perusteella ko. päivänä. Tämä termi kuvaa lämmön määrän kertymistä silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli +5 astetta. Tällöin on käynnissä kasvukausi. Kasvukauden alkamisajankohta määräytyy, kun ko. +5 astetta on ylitetty 5 päivänä peräkkäin. Tällöin alkamisajankohta on ko. viiden päivän jakson ensimmäinen päivä. Summan arvo saadaan laskemalla yhteen jokaisen päivän keskilämpötilan +5 asteen ylittävät lukemat yhteen. Lämmön määrä on suoraan verrannollinen kasvien kasvun määrään; mitä lämpimämpää on, niin sitä nopeammin kasvit kasvavat ja tietty tehoisan lämpösumman arvo vastaa siten kaikilla kasveilla tiettyä kasvutilannetta. Kuivuus vaikuttaa kasvun määrään sitä hidastavasti. Samoin voi toimia jokin muukin kasvien kasvua häiritsevä tekijä.

Pilvilajit: Kertoo kuvassa nähtävät pilvilajit, ko. ilmamassa- / säätilannetyypin jossa pilvet esiintyivät ja pilvien kulkusuunnan & -nopeuden. Kulkusuunta mainitaan ilmansuunnan sijaan kuvatilan suhteen, jotta katsojan kokemus konkretisoituisi helpommin. Mainintoja on myös ilmamassojen ominaisuuksista.

Kuvan kasvillisuus: Kertoo kuvassa nähtävän kasvillisuuden kasvu- ja kehitystilanteita ko. päivänä. Mainintoja on liittyen myös muihin seudun kasveihin ja kasvukauden tilanteeseen. Yhteys säätilanteisiin mainitaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Huomioita: Kertoo ko. päivän säätilanteesta yleistä, mitä ei muissa kohdissa vielä oltu mainittu. Tarkentaa jo mainittuja tietoja tai lisää joitakin oleellisia / poikkeuksellisia havaintoja. Kertoo yleistä myös väliin jääneiden päivien säästä / jatkossa tapahtuneesta säästä. Tässä mainitaan myös talviajan lumi- ja jäätilanteita
.

Jos ko. päivä sisältää useita kuvia, niin silloin vain alin kuva sisältää nämä kaikki kappaleet. Muissa saman päivän kuvissa on vain tilanteen vaatimat tiedot.

Jokainen merkintä sisältää lopussa linkkejä, jotka laajentavat kuvan ja tekstien
tarjoamaa tietoa ja osoittavat laajassa mitassa ko. ilmiön kuuluvan osaksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Linkit tarjoavat erinomaisen kentän muidenkin luonnon piirteiden tutkimiseen eikä vain ko. ilmiön.

Seuraavassa linkeistä: Laitan jokaiseen merkintään säätilastolinkin. Se näyttää Helsingin Puistolan säätietoja. Lämpötilatiedot viittaavat näissä blogeissa yleensä ko. tilastoon. Wetter3 palvelun sääkartat (linkit niihin) kuvaavat säätilanteita Euroopan mittakaavassa ja Gaisma -sivustolta olen poiminut auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä. Siinä on havainnollinen kuva myös hämärän ja pimeän ajankohdista kaikkina vuodenaikoina. Jokaisen merkinnän lopussa on myös linkki Flickr -sivuillani oleviin ko. blogin kuukausittaisiin kuvasarjoihin. Kuvat ovat kuvasarjoissa samassa aikajärjestyksessä kuin ko. blogissa. Linkit kuviin ovat kahtena versiona. Flickr -kuvien tarkoitus on olla päivitettynä nykyhetkeen (lähes) ja olla siten tässä tilanteessa maistiaisia ja pelkkiä kuvaelämyksiä ilman tässä blogissa olevaa tietoa.

Lopuksi kerron tarkemmin noiden Wetter3 -palvelun Euroopan sääkartoista.

Wetter3 A. linkki; käyttökelpoisimmat (kansantajuisimmat) sääkartat ovat mm.:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück, jossa nähdään samalla kartalla meren pinnan tasoon redusoitu ilmanpaine (tai pintapaine), sateen voimakkuus ja sateen olomuoto. Kartasta nähdään siten hyvin mm. rintamiin liittyvien sateiden sijainnit, ilmamassojen sijainnit ja tuuliolosuhteet. Kartta 10 m Wind kertoisi tuuliolosuhteista nuolien avulla, mutta kannattaa mieluummin opetella lukemaan tuulen suunnat ja voimakkuudet suoraan ilmanpainekäyristä, sillä ne kertovat samat asiat paljon selkeämmin, tarkemmin ja yksinkertaisemmin kartan jokaisella pisteellä. Ilmanpainekäyrien muodostamasta painekentästä voidaan lukea myös eri ilmamassojen liikkeitä ja ominaisuuksia etenkin, kun sitä verrataan toiseen hyvään karttaan; 2 m Temperatur. Siinä nähdään ilman lämpötila kahden metrin korkeudessa jokaisella kartan pisteellä värikenttinä. Värikentin esitetyt lämpötilat auttavat eri ilmamassojen liikkeiden ja ominaisuuksien havainnointia. Niederschlagsumme -kartta kertoo sademäärän kuuden tunnin jaksoissa. Kaikkia näitä karttoja voidaan tarkastella kuuden tunnin välein myös animaatioina, mikä avartaa informaatiota edelleen; liike havainnollistaa muutosta monin tavoin ja paljastaa lisää ominaisuuksia.

Wetter3 B. -linkki:

Tässä on perinteisempi sääkartta myös kuuden tunnin jaksoilla, jossa meren pinnan tasoon redusoitujen ilmanpainekäyrien lisäksi on merkitty säärintamat. Merkittyjen rintamien avulla eri ilmamassojen sijainnit tarkentuvat vielä lisää em. karttoihin nähden. Kartassa nähdään myös eri sääasemien toteutuneita havaintoja, mutta niiden lukeminen kartasta ei ole kovin havainnollista esim. verrattuna Wetter3 A. -linkin 2 m Temperatur -kartan informaatioon
.

Tämä merkintä pysyy ylimpänä blogin esittelytekstinä.Wellcome to observe formations of the one particular landscape and among changing seasons and times of day! The landscape is in the district of Tapiola in Espoo, Finland and the direction of the photoshoot is towards southeast. Up to the end of August 2006 i had an other updating method, but from September 2006 onwards there's a new method holding true. There's presentation about that below:

This blog is a part of the trilogy of three blogs (the others are in the links the first), where i bring foward esthetic values and bioclimatic processes of nature and environment. My aim is to get the readers and watchers of my blogs to notice esthetic appearances of also ordinary natural phenomenons and interactive relationships between them. There will be grabbing also unusual circumstances into my blogs as associated with the climate change. Bringing them up is important.

The view of a creative soul and a landscape architect means visualization of these matters in an artistic way, but at the same time capturing scientifically precisely and comprehensively how every matter appeared at the time in question; in one hand modest as well can be very beautifull and on the other hand an unusual / showy phenomenon can be much more than "meets the eye".

I aim to bring out matters in a vernacular way, but a part of understanding matters properly requires getting to know basic matters of meteorology and other natural phenomenons first. In any case my blogs will offer something to everybody; both a scientist, an artist and a so called ordinary man is now invited along to see and experience nature of one kinds of environments according to different needs from funnily visual to deeply analytical. My own attitude; on an unknown planet a childlike mad professor making a research and a creative work ;)

Every picture is put chronologically in place in the way that timestamp of every post marks precisely the shooting times of the photos. In the photographing i have followed two methods variably; in the systematical method i have foreseen the appearance of the coming phenomenon for the photographing with the help of different matters. In the intuitive method i have freely and openly photographed what have come in my way by chance. The systematical method is sustained usually by the weather forecasts (both my own conclusions and every other official forecasts), knowing of the certain moments at different times of seasons and days in the cycle of nature and decisions to photograph according to a some theme. The intuitive method gets power from the fact, if one realizes differences between different circumstances. In other words one has a touch to channel observation, despite one doesn't have a glue what there would be to be photographed.

Next i'll tell you about the substance of the new updating method concerning this blog:

Temperature: Tells the minimum and maximum temperature of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland).

Precipitation: Tells the amount of precipitation of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland). The station won't tell all about the rains in the region especially during summer, when there are big local differences in precipitation. There will be more about the rains when needed.

The Effective Temperature Sum: The value calculated by me according to the information of the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland) at the day in question. This term describes the accumulation of the warmth's amount during the time, when the daily average temperature is above +5 C. In this case the growing season is ongoing. The starting date of the growing season is determinated, when this +5 C is topped 5 days in a row. Therefore the starting date is the first day of that 5 day series. The value of the sum is derived, when adding daily average temperature values over +5 C together every day. The amount of warmth is directly comparable to the amount of the plant's growth; the warmer it is, the faster the plants grow and therefore a specific value of the effective temperature sum is equivalent to the certain growing stage with every plant. Drought is affecting to the amount of growth as decreasing it. In the same way some other harming factor can function to the growth of the plants as well.

Cloud Types: Tells the cloud types appearing in the photo, the air mass / weather condition type in question where the clouds appeared and the moving direction & speed of the clouds. The moving direction is told according to the photo space instead of a cardinal point, in order to make the experience of the watcher to take shape more easily. There are mentions about the properties of air masses as well.

Vegetation in the picture: Tells growth and progress situations of the vegetation in the picture at the day in question. There are mentions also associating with other plants in the region and the situation of the growing season. A relation with weather conditions is told according to every situation.

Notes: Tells generally about the weather at the day in question, which wasn't told yet in other entrys. Defines allready told matters or adds some cruicial / unusual obervations. Tells generally about the weather of days left between as well / the weather happened afterwards. In here are mentioned also snow and ice conditions of wintertime.

If the day in question includes several photos, therefore only the lowest photo includes all of these paragraphs. In the other photos of the same day there are only the information required by the situation.

Every post includes links at the end, which are widening the information offered by the photos and texts and pointing out in a wide scale the phenomenon
in question to be a part of different interactive relationships. The links offer an excellent field to examine other appearances of nature as well and not just the phenomenon in question.

Next about the links: I place a weather chart link on every post. It shows the weather details in the district of Puistola in Helsinki. Information of the air temperature in these blogs refers usually to that chart. In the weather chart: sade = precipitation in mm, lumi = depth of snowcover in cm and maa = soil temperature in the depth of 10cm. The weather maps (the links to them) of Wetter3 service are visualizing weather conditions in the scale of Europe and from the Gaisma pages i have picked up the sunrise and sunset times at Helsinki. In there there's also an illustrative picture about the times of dawn, dusk and darkness during all seasons. At the end of every post there are also a link to my Flickr pages, where the monthly photo sets of the blog in question are. The pictures in the photo sets are in the same time order as they are in the blog in question. The links to the photos are in two versions. The purpose of the Flickr pictures is to be updated to the present time (allmost) and therefore in this situation to be as tasters and plain picture experiences without the matters of this blog.

To the end i'll tell you here also about those Wetter3 - service weathermaps of Europe.

Wetter3 A. link; the most usefull (popular) weathermaps are for example:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück: where we see on the same map the air pressure reduced to the sea level (or the surface pressure), the intensity of precipitation and the form of precipitation. Therefore from the map there is easily observed locations of the precipitation areas associated with the weather fronts, the locations of different air masses and the wind conditions. The map 10 m Wind would tell the wind conditions with arrows, but it is preferably endorsed to learn reading the directions and strengths of the wind straight from the isobar lines, because they tell the same facts much more clearer, accurately and simple on every spot of the map. From the isobars which make the pressure field it can be read also movements and properties of different air masses especially, when it's compared with another great map; 2 m Temperatur. In there the air temperature is seen in the height of 2 metres on every spot of the map as coloured fields. The temperatures defined with the colour fields help to observe movements and properties of different air masses. Niederschlagsumme map shows the amount of precipitation in six hour intervals. All these maps can be observed in six hour intervals also as animations, which widens the information further; a movement illustrates the change in many ways and reveals more properties.

Wetter3 B. link:

In here there is a more traditional weather map also with the six hour intervals, where in addition to the sea level reduced pressure isobars are marked weather fronts. With the help of the marked fronts locations of different air masses become more accurate as compared to the mentioned maps. In the map we see also materialized observations of different weather stations, but reading of them from the map isn't so illustrative for example when compared to the information on the Wetter3 A. link map 2 m Temperatur.


For the people unfamiliar with Finland and who are living outside of Finland there are links on the side about Finland and the areas, which are and will be constantly appearing in this blog. The link Virtual Finland gives you further links to the homepages of Helsinki and Hämeenlinna cities.

This post will be the upmost as an introduction of this blog.

Tuesday, October 31, 2006

Ensimmäisen talvimyrskyn edellä - In the foreside of the first winter stormLämpötila - Temperature: min -3,4 C , max +3,0 C

Sademäärä - Precipitation: 31,5 mm

Taivaankansi - Firmament: A (Kuukauden kaikki kuvat - All photos of the month)

Maan povi - The Bosom Of The Earth: A (Kuukauden kaikki kuvat - All photos of the month)
.
Hydrologinen kuukausitiedote (koko Suomi) - Monthly hydrological report (whole Finland)

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, October 30, 2006

Taivaankansi - Firmament: A B C

Maan Povi - The Bosom Of The Earth: A B C D E F G

Sunday, October 29, 2006

Korkeapaineen selänne lähes talvisessa ilmamassassa - A ridge of high pressure in an allmost wintry air massTaivaankansi - Firmament: -

Maan povi - The Bosom Of The Earth: ALämpötila - Temperature: min -6,4 C , max +0,9 C

Sademäärä - Precipitation: -

Taivaankansi - Firmament: A

Saturday, October 28, 2006

Kylmän ilmamassan heikkenevissä puhureissa - In weakening gusts of a cold air massTaivaankansi - Firmament: C D E

Maan povi - The Bosom Of The Earth: -Taivaankansi - Firmament: B
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth: -Lämpötila - Temperature: min -1,3 C , max +5,5 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1652,4

Taivaankansi - Firmament: A

Friday, October 27, 2006

Voimakkaiden rintamasysteemin ja matalapaineen ylitys - Crossings of a strong frontal system and low pressureLämpötila - Temperature: min +3,4 C , max +12,9 C

Sademäärä - Precipitation: 36,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1760.6

Taivaankansi - Firmament: A B

Thursday, October 26, 2006

Voimistuvan matalapaineen edellä kylmän yön jälkeen - In the foreside of a strengthening low pressure after a cold nightLämpötila - Temperature: min -2,9 C , max +8,3 C

Sademäärä - Precipitation: 2,8 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1756,6

Taivaankansi - Firmament: A

Wednesday, October 25, 2006

Taivaankansi - Firmament: A

Tuesday, October 24, 2006

Taivaankansi - Firmament: A

Maan povi - The Bosom Of The Earth: A B C D E F G

Monday, October 23, 2006

Voimakkaan rintaman eteläreunalla leudossa virtauksessa - At the southern edge of a strong front in a mild air flowTaivaankansi - Firmament: A B CLämpötila - Temperature: min +10,5 C , max +12,1 C

Sademäärä - Precipitation: 25,6 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1747

Taivaankansi - Firmament: -

Maan povi - The Bosom Of The Earth: -

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Saturday, October 21, 2006

Etelässä viipyneen rintamasysteemin saapuminen - The arrival of the frontal system stayed in the southLämpötila - Temperature: min +4,8 C , max +6,7 C

Sademäärä - Precipitation: 6,7 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1735,8

Taivaankansi - Firmament: -

Maan povi - The Bosom Of The Earth: -

Friday, October 20, 2006

Etenemistä edelleen yrittävä lämmin rintama - The warm front trying further to proceedLämpötila - Temperature: min +1,7 C , max +4,8 C

Sademäärä - Precipitation: 1,5 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1735,6

Taivaankansi - Firmament: A

Maan povi - The Bosom Of The Earth: A B

Thursday, October 19, 2006

Pysähtyneen lämpimän rintaman kylmällä puolella - In the cold side of a stopped warm frontLämpötila - Temperature: min -2,4 C , max +5,5 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1735,6

Taivaankansi - Firmament: A

Maan povi - The Bosom Of The Earth: A

Wednesday, October 18, 2006

Taivaankansi - Firmament: A

Tuesday, October 17, 2006

Hidastuvan ja kuivan kylmän rintaman ylitys - A crossing of a slowing down and dry cold frontLämpötila - Temperature: min +7,4 C , max +10,7 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1735

Taivaankansi - Firmament: A B C

Maan povi - The Bosom Of The Earth: -


Monday, October 16, 2006

Heikon lämpimän rintaman ylitys - A crossing of a weak warm frontLämpötila - Temperature: min +0,5 C , max +9,9 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1731,1

Taivaankansi - Firmament: A

Maan povi - The Bosom Of The Earth: -

Saturday, October 14, 2006

Tilapäisen pohjoistuulen päivä - The day of a temporary northerly windLämpötila - Temperature: min +7,6 C , max +11,7 C

Sademäärä - Precipitation: 1,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1728,7

Pilvilajit - Cloud Types: Luoteesta saapuneeseen rintamasysteemiin liittynyttä sade- ja verhopilveä. Koko pilvimassa oli nopeahkossa liikkeessä takaa eteen. Pilvistä satoi vain vähän. Ilmamassa oli vaihtumassa vähän kylmempään polaari-ilmamassaan - Nimbostratus and altostratus clouds associated with a frontal system arrived from the northwest. The whole cloud mass was in a rather fast movement from the back to the front. It rained only little from the clouds. The air mass was changing into a little colder polaric air mass.
.
Taivaankansi - Firmament A B C

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna, mutta lehtien variseminen oli kiihtynyt voimistuneen tuulen takia. Tässä vaiheessa etenkin pienet vesistöt olivat kylmenneet alle +10 asteisiksi. Siihen vaikuttivat edellisen päivän yön kylmyys ja se, että auringon lämmittävä vaikutus oli jo lähes olematon matalan sijaintinsa takia - Allmost unchanged as compared to the previous photo, but a shedding of the leaves had been accelerated due to the strengthened wind. At this phase temperatures of especially small water areas had been gotten under +10 C. That was affected by the coldness of the previous day's night and the fact, that the warming influence of the sun was allready allmost non-existent due to its low position.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D E F G H J K L

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä Etelä-Suomen yllä ollut korkeapaine siirtyi Suomen lounaispuolelle ja sen myötä länsi-luoteistuuli voimistui vähän. Samalla korkeapaineen pohjoispuolella lännestä saapuneet rintamat alkoivat tulla etelämmäksi ja lisätä pilvisyyttä alkupäivän tilapäisen selkenemisen jälkeen (yöllä oli hallaa); aluksi mm. untuva-, harso- ja hahtuvapilviä. Tänä päivänä pieni matalapaine siirtyi Suomen itärajaa pitkin etelään ja siihen liittyneen em. rintaman ylityksen jälkeen taivaalle jäi yhtenäisesti kumpukerrospilveä kohtalaisessa - navakassa pohjoistuulessa; minimilämpötila tuli vasta illan päätteeksi - During the previous day the high pressure over southern Finland moved to the southwestern side of Finland and along with that a westerly-northwesterly wind picked up a bit. At the same time fronts arrived from the west in the northern side of the high pressure started to come more southwards and to increase cloudiness after a temporary clearing of the early day (there was ground frost at night); at first for example cirrus, cirrostratus and altocumulus clouds. During this day a small low pressure moved along the eastern boundary of Finland to the south and after the crossing of the mentioned front there remained evenly a layer of stratocumulus clouds in the sky in a moderate - fresh northerly wind; the minimum temperature was reached only at the end of the evening.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Thursday, October 12, 2006

Tyyntä ja leutoa syyskorkeapainetta - A calm and mild autumn high pressureLämpötila - Temperature: min +2,5 C , max +11,2 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1723,6

Pilvilajit - Cloud Types: Kumpukerrospilviä aaltomaisena kerroksena keskileveysasteiden ilmamassan korkeapaineessa. Taivaanrannassa oli myös sumupilviä. Pilvet liikkuivat hitaasti oikealta vasemmalle ja ne liittyivät tyynessä ilmamassassa vallinneeseen kosteuteen - Stratocumulus clouds as an undulating layer in a high pressure of a middle latitude air mass. In the horizon there were also stratus clouds. The clouds were moving slowly from the right to the left and they were associated with the humidity prevailed in the calm air mass.
.
Taivaankansi - Firmament A B C

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Kuvan vasemmassa laidassa oleva rusokirsikka (Prunus sargentii) alkoi olla melkein ruskansa huipussa. Tässä vaiheessa muualla tällä seudulla punaiset ruskavärit olivat olleet huipussaan jo n. viikon, kuten metsävaahteralla (Acer platanoides) keskimäärin. Punaiset ruskavärit huipentuvat Etelä-Suomessa vähän ennen kuin ruska on kokonaisuudessaan huipussaan. Eniten punaista on taajamissa niiden viljeltyjen lajien takia - Sargent Cherry (Prunus sargentii) on the leftside of the photo started to be allmost at the peak of its fall colours. At this phase elsewhere in this region red fall colours had been peaking allready for a week, like in the case of Norway Maple (Acer platanoides) on an average. The red fall colours are peaking in Finland a bit before the fall colours are peaking as a whole. There are red colours the most at build areas due to their cultivated species.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä Etelä-Suomeen lännestä tullut rintamasysteemi kuoli hitaasti paikalleen korkeapaineen kahden keskuksen välissä. Rintamasta jäi pilvisyyttä edelliseksi päiväksi. Ilmamassa oli kohtalaisen kosteaa näinä päivinä ja sen takia etenkin sisämaassa oli yöllä ja aamulla sumua. Iltapäivisin sumu ja sumupilvet joko hälvenivät tai muuttuivat kumpukerrospilviksi. Koko ajan vallitsivat hyvin heikot koillis-itätuulet, mikä ylläpiti pilvisyyttä korkeapaineen aikana hyvin paikallaan. Illalla pilvien väheneminen aiheutti tuon alimman lämpötilan; hallaa - During the previous day the frontal system arrived into southern Finland from the west died slowly at its place between the high pressure's two centres. There remained cloudiness from the front for this day. The air mass was moderately humid during these days and due to that especially in inland areas there was fog at night and in the morning. During the afternoons fog and stratus clouds either evaporated or turned into stratocumulus clouds. All the time there prevailed very weak northeasterly - easterly winds, which maintained the cloudiness well in place during the high pressure. In the evening a decreasing cloudiness caused that minimum temperature; ground frost.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Wednesday, October 11, 2006

Taivaankansi - Firmament A

Tuesday, October 10, 2006

Tyyni ja viileä hetki korkeapaineen muotoutuessa - A calm and cool moment as a high pressure formsLämpötila - Temperature: min +4,8 C , max +8,0 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1715,7

Pilvilajit - Cloud Types: Hyvin hitaassa liikkeessä vasemmalta oikealle olevaa sumupilvikerrosta. Näiden pilvien yläpuolella oli lännestä lähestyneen rintaman etummaisia pilviä; mm. untuva-, verho- ja hahtuvapilvet. Ilmamassan kuivuuden takia sumupilvien muodot olivat selkeitä - A layer of stratus clouds in a very slow move from the left ot the right. Above these clouds there were foremost clouds of a front approached from the west; for example cirrus, altostratus and altocumulus clouds. Due to the drieness of the air mass the forms of the stratus clouds appeared clearly.
.
Taivaankansi - Firmament A

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Yhä lähes ennallaan; ruskan viive tavanomaiseen oli säilynyt koko syys- ja lokakuun jopa 2 - 3 viikon mittaisena. Alueen vesistöt olivat nousseet ennätyskuivuuden tasosta monin paikoin tavanomaiselle tasolle näiden kuiden sateiden ansiosta. Järvien ja meren lämpötilat olivat olleet useita asteita tavanomaista lämpimämpiä myös lähes koko tuon ajan; tässä vaiheessa juuri ennen kylmenemistä vähän yli +10 asteisia - Further allmost unchanged; the delay of the fall colours had been remained all September and October even as 2 - 3 weeks long. The water areas of the region had been rosen from the levels of the record drought to an average levels in many places due to the rains of these months. Temperatures of lakes and the sea had been several degrees warmer than usually also during allmost all that time period; at this moment just before the colder weather a bit over +10 C.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D E F

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Suomen ylittänyt matalapaine heikkeni lähes olemattomiin idässä - kaakossa. Samalla lännestä lähestyi heikkenevä rintamasysteemi. Laaja keskileveysasteiden ilmamassan korkeapaine oli muotoutumassa ja sen keskuksia oli kolmessa suunnassa Suomen ympärillä; hyvin harva painekenttä tarkoitti hyvin heikkoja tuulia ja ajoittain tyyntä, joka mahdollisti sumupilvien esiintymisen myös kylmähkössä polaari-ilmamassassa ja etenkin illalla myös rintamapilvisyyden asettuessa paikalleen. Yölämpötila pysyi pilvien ansiosta nollan yläpuolella myös tämän päivän yönä. Terminen syksy alkoi viimein tänään pysyvästi jopa n. 3 viikkoa tavanomaista myöhemmin - The low pressure that crossed Finland weakened allmost away in the east - southeast. At the same time there approached a weakening frontal system from the west. A wide high pressure of middle latitude air mass was forming and its centers were in three directions around Finland; the very sparse pressure field meant very weak winds and occasionally calm, which made possible the stratus clouds to appear also in the rather cold polaric air mass and especially in the evening as the milder and more humid air mass was slowly arriving. The temperature remained over 0 C also at this day's night thanks to the clouds. The thermal autumn started finally today permanently even about 3 weeks later than usually.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, October 09, 2006

Syksyiseksi kylmenevää kuivassa ilmamassassa - Getting autumnally cold in a dry air massLämpötila - Temperature: min +7,1 C , max +12,9 C

Sademäärä - Precipitation: 0,3 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1713,9

Pilvilajit - Cloud Types: Taivaanrannassa hahtuvapilvilauttoja etääntymässä kuvaajasta. Kuvaajan takana saman pilvilajin kanssa lähestyi kohtalaisesti vyöhykkeenä kumpukerros- ja kuuropilviä, jotka tummensivat kuvan valaistusta. Ilmamassa oli aikaisempaa kuivempaa; ei utua - In the horizon altocumulus clouds withdrawing from the photographer. In the backside of the photographer with the same cloud type there was approaching moderately stratocumulus and cumulonimbus clouds as a zone, which darkened the light in the photo. The air mass was drier than before; no haze.
.
Taivaankansi - Firmament A B C

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Lähes ennallaan edelliseen kuvaan verrattuna. Koko lokakuun tähän asti ei ollut esiintynyt hallaa tällä seudulla. Siten syyskuun halloista tähän asti selvinneet arat lajit ja lajien osat (lehdet) olivat edelleen jatkaneet kasvuaan / kukintaansa (kesäkukat, jolleivät olleet virheellisesti poistettu); suojaisilla paikoilla, kuten puiden alla, rakennusten eteläseinustoilla ja etelärinteillä - Allmost unchanged as compared to the previous photo. During all October up to here there hasn't been appeared ground frost at this region. Therefore the sensitive species and parts of the species (leaves) saved from the frosts of September had been continued further their growth / blooming (seasonal summer flowers, if not removed incorrectly); in sheltered places, like under trees, at the southern walls of buildings and on southern slopes.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä lännessä ollut matalapaine ylitti Suomen heikentyvänä. Siinä yhteydessä melko voimakas lounaistuuli muuttui heikoksi länsituuleksi. Utuinen ilmamassa vaihtui kuivempaan (pilvet aukkoilivat) polaari-ilmamassaan sadekuurojen esiintyessä edelleen. Tänä päivänä tuuli kääntyi vähitellen pohjoiseen ja voimistui vähän iltapäivällä. Sadekuuroja esiintyi edellistä päivää vähemmän ja ne olivat heikompia. Tässä vaiheessa ilmamassa kylmeni vähän; alin lämpötila tuli illalla - During the previous day the low pressure settled in the west was crossing Finland in a weakening stage. At that phase the rather strong southwesterly wind turned into a weak westerly wind. The hazy air mass changed into a drier (clouds broke up) polaric air mass as showers appeared further. During this day the wind turned cradually to the north and picked up a bit during the afternoon. There appeared less showers than the day before and they were weaker. At this phase the air mass got a bit colder; the minimum temperature was reached in the evening.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Sunday, October 08, 2006

Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D

Taivaankansi - Firmament A B

Saturday, October 07, 2006

Rintamasadetta kostean leudossa ilmassa - A frontal rain in a humid and mild airLämpötila - Temperature: min +5,7 C , max +12,7 C

Sademäärä - Precipitation: 3,1 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1701,1

Pilvilajit - Cloud Types: Yhtenäinen sumupilvikerros paikalle etelästä ulottuneessa kapeassa keskileveysasteiden ilmamassan kiilassa. Ilmamassassa oli tyypillisesti utua. Pilvet liikkuivat nopeahkosti vasemmalta oikealle kohtalaisessa - navakassa lounaistuulessa. Näiden pilvien yläpuolella oli vaihtelevasti Etelä-Suomen yllä olleen rintamasysteemin pilviä; hahtuva-, verho- ja sadepilviä - An even layer of stratus clouds in a narrow wedge of a middle latitude air mass reached to the scene from the south. There was typically haze in the air mass. The clouds moved rather fast from the right to the left in a moderate - fresh southwesterly wind. Above these clouds there were variably clouds of a frontal system situated over southern Finland; altocumulus, altostratus and nimbostratus clouds.
.
Taivaankansi - Firmament A

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Jo pitkään yötäpäivää jatkuneen hyvin leudon ja sateisen sään takia ruska eteni edelleen erittäin hitaasti. Vihreiden kasvien (ruohot) kasvu jatkui yhtä voimakkaana kuin normaalisti lähes kuukautta aikaisemmin tapahtuu. Terminen syksy oli edelleen alkamatta määritelmän mukaan; vuorokauden keskilämpötilat vähintään 5 vuorokautta peräkkäin alle +10 astetta - Due to the allready for a long time night and day continued very mild and rainy weather, fall colours appeared further very slowly. The growth of green plants (herbs) continued as strongly as it happens normally allmost a month earlier. The thermal autumn was further without a start according to the definition; daily average temperatures at least 5 days in a row under +10 C.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisenä päivänä Suomen yllä viipynyt pieni matalapaine alkoi sulautua lännestä lähestyneeseen voimakkaaseen matalapaineeseen. Pienen yhteydessä esiintyi edellisenä päivänä sadekuuroja etenkin meren yllä. Tänä päivänä yöksi saapui lämmin rintama ja pian perään kylmä rintama. Yhdessä ne jäivät vähäksi ajaksi lähes paikalleen Etelä-Suomen ylle pitäen sään ajoittain sateisena (kuvan käytävä oli nytkin märkä), mutta edelleen hyvin leutona - During the previous day the small low pressure lingered over southern Finland started to fuse into a strong low pressure approached from the west. Along the small one there appeared showers during the previous day especially over the sea. During this day there arrived a warm front until the night and soon afterwards a cold front. Together they stayed allmost in place for a short time over southern Finland as keeping the weather occasionally rainy (the path in the photo was wet now as well), but further very mild.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Friday, October 06, 2006

Taivaankansi - Firmament A B

Thursday, October 05, 2006

Yhä viivästyvää oikeaa syksyä - A further delaying actual autumnLämpötila - Temperature: min +12,1 C , max +14,7 C

Sademäärä - Precipitation: 0,4 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1689,8

Pilvilajit - Cloud Types: Hahtuvapilviä lauttoina hitaassa liikkeessä oikealta vasemmalle leudossa polaari-ilmamassassa ja heikossa lounais - länsituulessa. Ilmamassa oli sen verran kuivaa, että heikossa tuulessakin oli vain vähän utua. Laskeva aurinko (kts. Gaisma) aiheutti vähän iltaruskosävyjä - Layers of altocumulus clouds in a slow move from the right to the left in a mild polaric air mass and weak southwesterly - westerly wind. The air mass was so much dry, that in the weak wind as well there was only little of haze. The setting sun (look Gaisma) was causing a bit of sunset colours.
.
Taivaankansi - Firmament A

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Ruska oli edennyt nyt sen verran, että kuvan taustalla näkyvissä koivuissa oli jo runsaasti keltaista väriä. Muualla ympäristössä kesävihreitäkin lajeja oli kuitenkin edelleen ja ruskan huippu oli vielä kaukana. Yksittäisiä lajeja oli jo alastomina, kuten tuomi (Prunus padus) ja punasaarni (Fraxinus excelsior). Leudolle syksylle tyypillisesti ruska oli nyt hyvin kirjavaa ja kaikenlaisia kehitysvaiheita oli samaan aikaan - Fall colours had been evolved now so much, that there was allready a plenty of yellow colour on the birches in the background of the photo. However elsewhere in the region there was further summer green species as well and the peak of fall colours was yet far away. Single species were allready naked, like Bird Cherry (Prunus padus) and Green Ash (Fraxinus excelsior). Typically for a mild autumn fall colours were very multicoloured and there was all kinds of phases of development at the same time.
.
Maan povi - The Bosom Of The Earth A B C D E F G H J K

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Edellisen ja tämän päivän aikana Etelä-Suomen päällä ja aluksi lännempänä oli pieni matalapaine, joka kierrätti edelleen ajankohtaan nähden leutoa ilmaa aluksi etelästä ja tänä päivänä lounaasta - lännestä. Matalapaineeseen liittyen etenkin edellisenä päivänä esiintyi kuurottaisia sateita. Tuulet olivat koko ajan heikkoja ja ajoittain oli tyyntä. Runsas pilvisyys takasi hyvin lämpimät yöt siitä huolimatta - During the previous and this day over southern Finland and at first more westwards there was a small low pressure, which circulated further an unseasonally warm air at first from the south and during this day form the west - southwest. Associating with the low pressure there appeared showery rain especially during the previous day. Winds were all the time weak and it was occasionally calm. A plentyfull cloudiness quaranteed very warm nights despite of that.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, October 03, 2006

Kosteaa takakesää vailla loppua... - A humid after summer without an end...Lämpötila - Temperature: min +11,6 C , max +13,8 C

Sademäärä - Precipitation: 8,5 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1673,6

Pilvilajit - Cloud Types: Hitaasti oikealta vasemmalle liikkunutta hahtuva-, verho- ja paikoin kumpukerrospilvisyyttä tiiviinä kerroksena lähes tyynessä säässä. Näiden pilvien seassa oli vaihtelevasti sade- ja kuuropilviä paikalleen jääneeseen okluusiorintamaan liittyen. Aamuiset sumut etenkin sisämaassa olivat taas hälvenneet, mutta ilmaan jäi utua kaikkialla - Altocumulus, altostratus and locally stratocumulus clouds as a tight layer moved slowly from the right to the left in an allmost calm weather. Among these clouds there were variably nimbostratus and cumulonimbus clouds as associated with an occluded front remained in place. The fog of the morning especially in inland areas was again dissappeared, but there remained haze in the air everywhere.
.
Taivaankansi - Firmament A B

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Puistoäytävän oikealla puolella oleva nurmikko oli leikattu edelliseen kuvaan verrattuna. Ajankohtaan nähden hyvin lämmin sää oli jatkunut taas jo useita päiviä. Tällöin kasvukausi eteni edelleen poikkeuksellisen voimakkaasti, joka näkyi ennätyksellisesti kerääntyneenä tehoisana lämpösummana (normaalisti tällä alueella saavutetaan kasvun loppuun mennessä n. arvo 1300) ja mm. nurmikoiden lähes kesän veroisena kasvuna. Monet ns. rikkaruohot kasvoivat ja kukkivat lämmön auttamana hyvin toistamiseen. Kuivuuden jälkeinen kosteus vaikutti myös suuresti näiden lajien "toiseen kesään" - The lawn on the right side of the path was mowed as compared to the previous photo. The unseasonally very warm weather had been continuing again allready for several days. Therefore the growing season proceeded further unusually strongly, which appeared as accumulation of the effective temperature sum in a record breaking way (normally by the end of the growth there is reached the value of about 1300 at this region) and for example as allmost summery growth rate of the lawns. Many so called weeds were growing and blooming well for the second time as helped by the warmth. The moisture after the drought was affecting also greatly to the "second summer" of these species.
.
Maan Povi - The Bosom Of The Earth A B

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Yöksi Etelä-Suomeen saapui okluusiorintama, joka jäi paikalleen matalapaineen venyessä lännestä itään. Rintaman kohdalla etelätuulet tyyntyivät ajoittain lähes kokonaan. Tämä mahdollisti jälleen yö- ja aamusumua etenkin sisämaassa, kun leuto ilmamassa oli sen verran kosteaa. Syksyn eteneminen näkyi sumupilvien viipymisenä taivaalla herkästi koko päivänkin; aurinko ei vaikuttanut enää kunnolla. Rintaman myötä koko päivän esiintyi ajoittain sadekuuroja - There arrived an occluded front until the night into southern Finland. That remained in place as a low pressure stretched to the east. At the place of the front southerly winds calmed occasionally allmost completely. This made possible again night and morning fog especially in inland areas, as the mild air mass was so much humid. The proceeding of the autumn was appearing as lingering stratus clouds in the sky easily for all day as well; the sun wasn't affecting properly anymore. Due to the front there appeared occasionally showers all day.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, October 02, 2006

Hyvin leutoa takakesää rintamien välissä - A very mild after summer between the frontsPilvilajit - Cloud Types: Taivaanrannassa vähäisiä määriä untuva- ja harsopilviä; ne ulottuivat kuvaajan oikealle puolelle merkkinä lounaasta lähestyvästä okluusiorintamasta. Kuvaajan takana ja vasemmalla puolella oli ilmamassaan liittynyttä epäyhtenäistä kumpukerrospilvimassaa liikkeessä kohtalaisesti koilliseen. Ko. polaari-ilmamassan myötä aamun utu oli hävinnyt - On the horizon small amounts of cirrus and cirrostratus clouds; they reached to the right side of the photographer as a sign of an occluded front approaching from the southwest. In the backside and the leftside of the photographer as associated with the air mass there was an uneven mass of stratocumulus clouds on the move moderately to the northeast. Due to the polaric air mass in question haze of the morning was vanished.

Kuvan kasvillisuus - Vegetation in the picture: Ruskan eteneminen oli edelleen hidasta, jota edesauttoivat ajankohtaan nähden erittäin lämmin sää ja maaperän kostuminen edelleen ennätyskuivan kesän jälkeen. Syysvärit olivat edelleen ainakin n. kaksi viikkoa jäljessä tavanomaisesta aikataulusta - The proceeding of the fall colours was further slow, which was helped by the unseasonally very warm weather and the moisturising of the soil further since the record dry summer. The fall colours were further at least about two weeks late of the usual schedule.

Huomioita säätilanteesta - Notes about the weather condition: Lounaasta oli lähestymässä uusi okluusiorintama ja sen sadealue saapui seuraavaksi yöksi. Tässä vaiheessa oli lähestymässä sen pilvivyöhyke ja tuulet voimistuivat illan mittaan vähän ja kääntyivät etelään. Edellisen illan ukkossade huuhtoi tuon puistokäytävän hiekan tasaiseksi. Nyt jäljet olivat lisääntyneet aamuun nähden ihmisten liikuttua - There was approaching a new occluded front from the southwest and its precipitation area arrived until the following night. At this phase there was approaching its cloud zone and winds picked up a bit during the evening and turned to the south. The thundery rain of the previous evening flushed that path's sand to be even. As compared to the morning now tracks had been increased as people had been moved about.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto lokakuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in October 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2